Verkoopsvoorwaarden

1. Geldigheidsduur van de offerte 1 maanden tenzij anders vermeld

2. De koper zal na bevestiging van de overeenkomst, een voorschot betalen van 20% van de totale koopsom voor de bestelling van de materialen. Tijdens de werken zullen tussentijdse facturen opgemaakt worden. Het resterende saldo dient door de koper te worden betaald uiterlijk 7 kalenderdagen na levering en installatie van het product tegen overhandiging van de eindfactuur.

3. Afwijkingen van artikel 2 zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de overeenkomst.

4. De koper kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom.

5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 25% van de waarde van de bestelling. Dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

6. De bestelling kan slechts geannuleerd worden binnen de acht dagen na ondertekening, en alleen door een aangetekend schrijven.

7. In geval van uitblijven van betaling van de bestelling of factuur, wordt ten titel van schadevergoeding de factuur forfaitair met een bedrag van 12% met een minimum van 250 € verhoogd en dit onverminderd de verwijlintresten van 1,5% per maand.

8. Bij niet betaling loopt de verwijlintrest van 1,5% per maand vanaf de dagtekening der factuur tot op de dag der gehele betaling.

9. Alle innings-en gerechtskosten om betaling te bekomen zijn ten laste van de schuldenaar.

10. Klachten of protesten dienen te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst factuur. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

11. Zolang de goederen niet werden betaald blijven deze eigendom van de verkoper, ook al werden deze reeds geplaatst.

12. Het risico van de goederen gaat over op de koper van zodra dat deze bij hem zijn geleverd.

13. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of plaatsing geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

14. Bij niet betaling van de factuur of tussentijds overeenkomst behouden wij ons het recht om de werken stop te zetten. Tevens kunnen wij de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden beschouwen voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte.

15. De klant dient te zorgen dat de nodige elektriciteit en water ter beschikking is voor de uitvoering van de werken. Indien dit door ons voorzien moet worden, worden de kosten hiervoor verrekend.

16. In geval van betwisting omtrent deze offerte of factuur zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

17. Alle andere voorwaarden of bedingen zijn ongeldig tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daarin toestemmen.

18. De klant is verantwoordelijk voor een goede werfafsluiting. Diefstal en/of vandalisme van gereedschappen, geleverde en/of geplaatste materialen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.

19. De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag van de nodige vergunningen.

20. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden en lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht om deze op evenredige manier aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Bij opmaak van de eindfactuur worden de prijzen vermeld op de offerte aangepast aan de prijsaanpassingen die tussen offertedatum en factuurdatum gebeurden, alsook de uurlonen.

21. Vervormingen of beschadigingen van de materialen ten gevolge van natuurelementen na plaatsing vallen noch onder garantie noch ten laste.

22. Offerten opgesteld volgens maten op plannen worden herberekend na uitvoering van de werken.

23. Alle onzichtbare gebreken die niet konden worden voorzien bij de berekening van de offerte worden aan gerekend in regie aan 50 € (excl. BTW) per uur per man.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x